Hajduki (Uroczysko)


Urządzone w latach 70-tych XX w.
przez Jacka Wysmułka miejsce ogniskowe
lokalizacja  oddz.425,425,396
Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej

Hajduki albo Hajduckie (starsza wersja nazwy). Uroczysko w dawnej straży augustowskiej, położone przy drodze z Białowieży do Narewki (obecnie – na terenie Nadleśnictwa Białowieża). Jan Jerzy Karpiński w „Spisie uroczysk Puszczy Białowieskiej” z 1937 roku podaje jego lokalizację w oddziałach 424, 425, 396. Na współczesnych mapach uroczysko to lokalizowane jest (błędnie) w oddz. 395 (zob. Puszcza Białowieska. Mapa turystyczna 1:75 000. PPWK Warszawa-Wrocław 1989, 1991, 1993; Puszcza Białowieska. Część polska. Mapa przyrodnicza 1:50 000. PTOP Białowieża 1994, 1996, 2001; Mapa turystyczna 1:50 000. Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2000).

   Językoznawca Bazyli Tichoniuk wyprowadza nazwę uroczyska od nazwiska Hajduk lub apelatywu „hajduk”, oznaczającego „żołnierza piechoty zorganizowanej na sposób węgierski, służącego na dworach magnackich ubranego z węgierska” (zob. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Ser. A. Filologia Rosyjska XIX (1981), str. 184). O okolicznościach powstania tej nazwy brak jest informacji w źródłach pisemnych. W literaturze najwcześniej wymienia je Stanisław Batys Gorski w artykule „O roślinach Żubrom upodobanych, jakoteż innych w puszczy Białowiezkiey” („Dziennik Wileński” R. 1829, T. IV, str.207-217)

  Uroczysko znane jest dzisiaj głównie z faktu odkrycia w nim w 1959 roku grobu rzymskiego, datowanego na III-IV w. n.e. Na grób natrafiono w trakcie pobierania żwiru ze żwirowni znajdującej się w oddz. 396. Znaleziono m.in. szkielety ludzkie, skorupy naczyń, przedmioty codziennego użytku.

   W drugiej połowie lat 70-tych ub. wieku leśniczy Jacek Wysmułek „dorzucił” trochę sławy uroczysku, urządzając w nim miejsce ogniskowe. Wykorzystywane jest ono głównie przez Nadleśnictwo Białowieża do przyjmowania ważniejszych gości (np. 25 czerwca 1985 roku goszczono tutaj austriackiego ministra sprawiedliwości Haralda Ofnera - gościa Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku), lub też w innych przypadkach (np. 23 października 1977 roku odbył się tutaj I Zlot Oddziału PTTK w Białowieży, a 29 kwietnia 2008 roku zebrali się na poczęstunek przy ognisku uczestnicy akcji pod hasłem „Białowieża bez śmieci”).

W sąsiedztwie uroczyska występują lasy dębowo-grabowe z licznymi okazami starych lip. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak