Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Białowieży (Białowieża)Państwową Szkołę dla Leśniczych w Białowieży otwarto 28 września 1929 roku. Mieściła się ona w zachodnim skrzydle pałacu carskiego. Miała charakter niższej szkoły zawodowej. Kandydaci, posiadający ukończone 7 klas szkoły powszechnej i wiek 17-20 lat, przyjmowani byli po odbyciu wstępnej, najmniej jednorocznej praktyki w Lasach Państwowych.

  Zak
res nauki obejmował przedmioty fachowo-leśne (botanika, hodowla lasu, urządzanie lasu, pomiar drzew i drzewostanów, użytkowanie), zasady administracji i biurowości w Lasach Państwowych oraz niektóre przedmioty ogólnokształcące. Nauka trwała 2 lata, w tym 11 miesięcy wykładów w szkole i rok praktyki, po odbyciu której absolwenci otrzymywali świadectwa ostateczne ukończenia szkoły. Za naukę nie pobierano opłat, ale uczniowie zobowiązani byli do zamieszkania w płatnym internacie szkolnym. Opłata ta wynosiła, w zależności od roku szkolnego, od 55 do 75 zł.

  W szkole panował rygor wojskowy. Dzień rozpoczynał się pobudką i modlitwą. Rano, przed pałacem, śpiewano na zbiórce „Kiedy ranne wstają zorze”, a wieczorem „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. W niedzielę słuchacze musieli obowiązkowo uczestniczyć w mszy.

  Uczniowie posiadali własny związek „Brać Puszczańska”, własny sztandar, bibliotekę, zespoły (teatralny i muzyczny) oraz urządzenia sportowe. W ciągu roku odbywali wycieczki naukowe na tereny różnych dyrekcji Lasów Państwowych. Np. w czerwcu 1932 roku przez 12 dni przebywali na terenie toruńskiej DLP.

  Szkoła funkcjonowała do końca lipca 1936 roku. Kandydaci, którzy zdali egzaminy i mieli być przyjęci na rok szkolny 1936/1937, otrzymali przydziały do innych szkół leśnych (w Margoninie, Bolechowie i Cieszynie).

  Państwową Szkołę dla Leśniczych w Białowieży, w ciągu jej istnienia, ukończyło 160 osób (na 200 uczęszczających). Kierownikiem szkoły był inż. Jan Jerzy Karpiński. Nauczycielem stałym – inż. Antoni Kucharski (także – zastępca kierownika), wychowawcą Światosław Kościesza-Kołakowski. Siły pomocnicze stanowili: dyrektor DLP Stefan Modzelewski, inż. Bolesław Pągowski, inż. Władysław Rawicki, lekarz Marian Ławrynowicz i ksiądz Józef Dowgwiłło. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda