Karczewska Małgorzata, mgr


Pani Małgorzata Karczewska podczas spaceru po Puszczy Białowieskiej
Artykuł:
(Kurier Poranny IX 2010)

Biolog, fotografik, pracuje na stanowisku adiunkta parku  w Białowieskim Parku Narodowym.

   Urodziła się 19 kwietnia 1977 roku w Olecku, w rodzinie leśników.  Do szkoły podstawowej uczęszczała w Gibach. W latach 1992-1996 uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Szymona Konarskiego w Sejnach.

   W 1996 roku rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: Ochrona Środowiska; specjalizacje: Konserwatorska Ochrona Przyrody oraz Edukacja Ekologiczna), które ukończyła w 2001 roku. Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Romualda Olaczka, poświęciła analizie naturalnej oraz synantropijnej flory oraz waloryzacji drzewostanu Rezerwatu Pomorze w Puszczy Augustowskiej. W czasie studiów otrzymywała wyróżnienia za wyniki w nauce od Rektora uczelni.

  W okresie od 10 lipca do 30 września 2001 roku pracowała w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Sejnach.

   Z dniem 5 listopada 2001 roku podjęła pracę na etacie biologa w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży, w którym pracowała do 30 czerwca 2005 roku. Zajmowała się: koordynacją inwentaryzacji i monitoringu wilków i rysi w Polsce; odłowami gryzoni; badaniem wpływu kopytnych na odnawianie się polan w Puszczy Białowieskiej. Uczestniczyła w organizacji Letniej Szkoły Ekologii i Bioróżnorodności (Summer School in Ecology and Biodiversity) oraz w innych projektach European Union’s Centre of Excellence “Bioter”. W tym czasie brała także udział w programie Natura 2000. Opracowała Standartowe Formularze Danych dla terenu Puszczy Augustowskiej oraz Pojezierza Sejneńskiego, wykonała również mapy rozmieszczenia zbiorowisk fitosocjologicznych oraz opisy torfowisk.

Pani Małgorzata Karczewska podczas badań terenowych w Obrębie Ochronnym Hwoźna

   W okresie od 1 listopada 2004 do 1 listopada 2005 roku pracowała dodatkowo na stanowisku nauczyciela biologii i ekologii w Policealnej Szkole Zawodowej (Technikum Leśne w Augustowie).

   Od 1 lipca 2005 roku zatrudniona w Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, początkowo na stanowisku asystenta dokumentacji naukowej, następnie specjalisty. Realizuje temat badawczy pt. „Waloryzacja łąk na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i opracowanie metod ich ochrony”. Prowadzi monitoring chronionych gatunków roślin i szkolenia dotyczące rzadkich gatunków w BPN. Bierze udział w licznych warsztatach dotyczących opracowania planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000.

Książka „Ochrona i łowy..." - na okładce ciekawe zdjęcie żubra autorstwa Pani Małgorzaty Karczewskiej

   Autorka kilku publikacji z zakresu ochrony przyrody oraz flory i faunistyki. Odkryła występowanie zębiełka białawego na Polanie Białowieskiej, poszerzając listę ssaków Puszczy Białowieskiej. Ustaliła występowanie w Puszczy Białowieskiej nowych stanowisk gatunków roślin chronionych, m.in. sasanki otwartej, podejźrzona rutolistnego, nasięźrzała pospolitego, goryczki wąskolistnej, buławnika czerwonego, podkolana zielonawego.

   Uczestniczy w organizacji i obsłudze konferencji międzynarodowych.

  Współpracuje z WWF, Lasami Państwowymi oraz Podlaskim Konserwatorem Przyrody. Ukończyła kurs Straży Ochrony Przyrody. Członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody.

   Zajmuje się fotografiką. Laureatka trzech pierwszych nagród Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w Konkursie Fotografii Przyrodniczej. Uczestniczyła w zbiorowej wystawie fotograficznej pt. „Pejzaże Puszczy Augustowskiej”, zorganizowanej w 2005 roku w Białowieskim Ośrodku Kultury.

    Posiada uprawnienia przewodnickie, jest licencjonowanym przewodnikiem PTTK. Współautorka dwóch ulotek o szlaku turystycznym „Tropem Żubra”.

W 2009 roku na jej cześć jeden z potężnych puszczańskich dębów nazwany został "Dębem Małgosi" - rośnie on na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna.(oprac. Piotr Bajko)

 

ARTYKUŁY:

"Dzikie Orchidee" cz I  - Małgorzata Karczewska ( Matecznik Białowieski 3/2008)

"Dzikie  Orchidee" cz.II - Małgorzata Karczewska (Matecznik Białowieski 4/2008)

Nowe stanowisko sasanki otwartej (Pulsatilla patens) w Białowieskim Parku Narodowym  - Małgorzata Karczewska (Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - 2009)

Nowe stanowisko goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe) w Białowieskim Parku Narodowym (streszczenie) - Małgorzata Karczewska  (Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 2/2009)

Nowy gatunek rośliny naczyniowej podejźrzon rutolistny Botrychium multifidium (L.) (Ophioglossaceae) w Białowieskim Parku Narodowym - Małgorzata Karczewska  (Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 4/2009) 

LINKI:

Małgorzata Karczewska (english version)

Niespodziewana wizyta  - zdjęcia Małgorzata Karczewska

Zdjęcia Przyrodnicze - galeria Pani Małgorzaty Karczewskiej

"Tropem Żubra" (plik pdf)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda