Rezerwat Podolany


Dąb "Król Podolan" - najpotężniejszy w rezerwacie
Powierzchnia: 15,10ha
Rok utworzenia: 1995
Przedmiotem ochrony: grąd - typowe dla Puszczy Białowieskiej zbiorowisko leśne z dużym udziałem dębów o wymiarach pomnikowych

Rezerwat leśny Podolany utworzony został na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski, 1995, Nr 33, poz. 402). Obejmuje powierzchnię 15,10 ha. Położony jest w centralnej części Puszczy Białowieskiej, przy południowej granicy Polany Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Białowieża oraz Gminy Białowieża.

   Celem ochrony jest zbiorowisko grądu wilgotnego z dużym udziałem dębu szypułkowego, grabu, świerka i olszy. W północnej części rezerwatu występuje również jesion. W domieszce spotykamy: klon, brzozę brodawkowatą, rzadziej wiąz górski i wiąz pospolity. W słabo wykształconej warstwie krzewów występują leszczyna i grab, rzadziej jarzębina i jesion. Miejscami spotyka się wawrzynek wilczełyko. Z roślin zielnych spotkać tu można starca leśnego, kopytnika pospolitego, zdrojówkę rutewkowatą, czartawę pośrednią, kłosownicę leśną, pępawę błotną, kuklika zwisłego oraz chronionego storczyka plamistego.

   Teren rezerwatu charakteryzuje się występowaniem licznych okazałych dębów, z których najstarsze osiągają wiek 350 lat. Wiele z nich posiada wymiary drzew pomnikowych.

  Teren rezerwatu jest płaski, lekko nachylony w kierunku południowym. Różnice wysokości wynoszą 4 m (średnio teren wzniesiony jest 162 m n.p.m.). W środkowej i południowej części rezerwatu znajdują się niewielkie bezodpływowe niecki terenowe; woda w nich utrzymuje się przez większą część roku.

   W rezerwacie występują gleby glejowe i murszowo-glejowe, z piaskami gliniastymi i glinami.

  Na terenie rezerwatu stwierdzono stanowisko występowania narażonego na wyginięcie chrząszcza – pachnicy dębowej. W okolicy rezerwatu występują również rzadkie grzyby: wełniczek niebieskozielonawy i woskowniczek jamkowaty.

  W 2004 roku Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku (Krzysztof Oniszczuk) przeprowadził kontrolę rezerwatu Podolany, nie stwierdzając nieprawidłowości w jego zarządzaniu, poza brakiem tablic informacyjnych. Kontrola wykazała też pojedyncze obumieranie starych dębów.

  W pobliżu rezerwatu przebiega niebieski szlak turystyczny: BiałowieżaPodolanyCzerlonkaZwierzyniec (17 km). (oprac. Piotr Bajko)

HASŁA POWIĄZANE:

Dąb Król Podolan, Rezerwaty Przyrody (Puszcza Białowieska)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda