Rezerwat Podcerkwa


  Powierzchnia: 228,12ha
  Rok utworzenia: 1995
Rodzaj rezerwatu: faunistyczny
Przedmiot ochrony: fragment Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.

Rezerwat leśny, faunistyczny. Utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski, Nr 33 z 17 lipca 1995 roku, poz. 401).

Położony na terenie gminy i nadleśnictwa Białowieża, na południu polskiej części Puszczy Białowieskiej (oddziały 377 i 378). Południowa granica rezerwatu opiera się o Olemburski Tryb. Około pól kilometra na zachód znajduje się rezerwat Berezowo, a około 1200 m na wschód – osada leśna Podcerkwa.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 228,12 ha.

Przedmiotem ochrony jest fragment Puszczy Białowieskiej (grąd typowy i niski) ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli dziennych odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem form endemicznych.

W 2000 roku na terenie rezerwatu odkryto m.in. stanowisko występowania chrząszcza konarka tajgowego – od 2001 roku objętego ścisłą ochroną gatunkową.

W 2004 roku w rezerwacie dokonano wycinki drzew trocinowych, zgodnie z rocznymi zadaniami ochronnymi ustalonymi dla rezerwatu przez wojewodę podlaskiego (Nr 30/03 z 10 grudnia 2003 r.). Kontrola rezerwatu, przeprowadzona w 2004 roku, wykazała występowanie w nim pojedynczego posuszu świerkowego.

Przez rezerwat przebiega żółty szlak pieszy Białowieża – Topiło (19 km) oraz dwa dłuższe szlaki rowerowe. (oprac. Piotr Bajko)

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda