Rezerwat Starzyna


 Las mieszany w rezerwacie Starzyna (2009r.)
Powierzchnia: 370,08 ha
Rok utworzenia: 1979
Rodzaj rezerwatu: leśny
Przedmiot ochrony: fragment Puszczy Białowieskiej z dobrze wykształconymi zespołami leśnymi typu boru mieszanego odznaczającymi się bogatą florą oraz ostojami głuszca.
WARTO ZOBACZYĆ:
(autor: Krzysztof Parzych)
Rezerwaty Przyrody w Puszczy Białowieskiej

Rezerwat leśny. Utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 roku (Monitor Polski Nr 28 z 31 października 1979 roku, poz. 141, § 6). Położony jest w południowo-zachodniej części Puszczy Białowieskiej (przy granicy Państwa), na terenie gmin Hajnówka i Dubicze Cerkiewne oraz Nadleśnictwa Hajnówka.

  Powierzchnia rezerwatu wynosi 370,08 ha.

  Celem rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu Puszczy z dobrze wykształconymi kilkoma zespołami leśnymi odznaczającymi się bogatą florą i stanowiącymi ostoję głuszca.

  Teren rezerwatu jest lekko sfalowany, wzniesiony średnio 170 m n.p.m. Dominują tutaj gleby brunatne wyługowane, poza tym występują gleby płowe, rdzawe właściwe i torfowe. Gleby w rezerwacie Starzyna zbadali w latach 1974-1975 Hjalmar Uggla, Zofia Ferczyńska-Uggla i Zbigniew Róg (zob. „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie – Geodezja i Urządzenia Rolne” Nr 6 z 1977 r.)

  W rezerwacie stwierdzono występowanie 11 zbiorowisk leśnych i kilka nieleśnych. Dominują w nim bory i grądy, w kilku miejscach spotyka się także świetlistą dąbrowę. Gatunki drzewiaste reprezentowane są przez sosnę, świerk, dąb, grab, brzozę brodawkowatą, osikę, lipę drobnolistną i klon zwyczajny. Z terenu rezerwatu 26 drzew uznano za pomniki przyrody. W latach 90-tych ub. wieku sukcesję zbiorowisk leśnych w rezerwacie zbadał Aleksander W. Sokołowski (zob. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” Z.2/1999).

  Flora rezerwatu liczy około 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym 18 podlegających ochronie ścisłej. W runie rezerwatu spotykamy m.in. takie gatunki, jak: arnika górska, bagno zwyczajne, borówka bagienna i czarna, buławnik czerwony, dziurawiec skąpolistny, dzwonek brzoskwiniolistny, głowienka wielkokwiatowa, gnieźnik leśny, gorysz siny, kalina koralowa, kokoryczka wonna, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, leniec bezpodkwiatowy, lilia złotogłów, marzanka wonna, miodownik melisowaty, modrzewnica zwyczajna, pełnik europejski, pępawa różyczkolistna, orlik pospolity, pierwiosnka lekarska, podkolan biały i zielonawy, rosiczka okrągłolistna, siódmaczek leśny, tajęża jednostronna, turzyca pagórkowa, wawrzynek wilczełyko, wełnianka pochwowata, widłak jałowcowaty i goździsty. W warstwie mchów dominują: gajnik lśniący, rokietnik pospolity, widłoząb falisty.

   Rezerwat w założeniach stanowi ostoję głuszca (podobnie jak rezerwat Głuszec). Można tutaj spotkać m.in. żubry, jelenie, łosie, sarny, dziki, zachodzą także sporadycznie ryś i wilk. W bogatej faunie ptaków największy udział mają dziuplaki, co wynika z obecności starych drzewostanów. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda