Rezerwat Kozłowe Borki


 Niewielki ciek wodny przepływający
przez rezerwat (2005r.)
Powierzchnia: 246,97 ha
Rok utworzenia: 1995
Rodzaj: leśny
Przedmiot ochrony: zbiorowiska leśne z dużym udziałem boru świerkowo-torfowcowego o charakterze borealnym i bogatej florze mszaków.
Rezerwaty Puszczy Białowieskiej
 

Rezerwat leśny, utworzony w 1995 roku na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. (Monitor Polski, 1995, Nr 33, poz. 395).

Rezerwat położony jest na terenie gminy i nadleśnictwa Białowieża, w widłach rzek: Leśnej Prawej i Przewłoki, które w tym miejscu stanowią granicę z Republiką Białoruś. Obejmuje on, wg aktu powołania, obszar lasu, bagien i wód o powierzchni 246,97 ha. Od zachodu graniczy z innym rezerwatem – Przewłoką.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanów z udziałem boru świerkowo-torfowcowego o borealnym charakterze z bogatą florą mszaków. Ten typ lasu jest typowy dla północnych regionów Europy.

Szata roślinna rezerwatu jest bardzo różnorodna. Wpływ na to ma duża rozpiętość czynników ekologicznych, z których część jest związana z płynącymi po południowej granicy rezerwatu rzekami Leśna Prawa i Przewłoka.

Nazwa rezerwatu została utworzona od uroczyska Kozłowyje Borki (Kozłowe Borki), znajdującego się w oddziałach 672 i 673 (wg spisu uroczysk, sporządzonego przez J. J. Karpińskiego w 1937 roku). Uroczysko to wymieniają także w latach 80-tych XIX wieku nasi botanicy – F. Błoński, K. Drymmer i A. Ejsmond, lokalizując je w straży Stołpowickiej. Na współczesnych mapach turystycznych Puszczy Białowieskiej uroczysko lokalizowane jest błędnie – raz w oddziałach 640-641, innym razem w oddziałach 673-674. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda