Rezerwat Przewłoka


 Jedna z dróg przecinających rezerwat (2010r.)
Powierzchnia: 78,83ha
Rok utworzenia: 1995
Rodzaj:  faunistyczny
Przedmiot ochrony: fragment Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli
WARTO ZOBACZYĆ
(autor: Krzysztof Parzych)
 

Rezerwat faunistyczny. Utworzony został w 1995 roku, na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski z dnia 17 lipca 1995 roku, Nr 33, poz. 403).

  Powierzchnia rezerwatu wg aktu powołującego: 78,38 ha.

  Rezerwat położony jest w oddziale 670, na lewym brzegu rzeki Leśnej Prawej, która zakolami przecina bagnistą, śródleśną dolinę porośniętą szuwarami trzcinowo-turzycowymi. Rezerwat położony jest na terenie gminy i nadleśnictwa Hajnówka.

  Celem ochrony jest fragment Puszczy Białowieskiej ze specyficznymi środowiskami występowania reliktowej fauny motyli dziennych odznaczającej się dużym bogactwem gatunków i występowaniem kilku form endemicznych. W rezerwacie stwierdzono występowanie 44 gatunków motyli dziennych (Rhopalocera) i kraśników (Zygaenidae). Spośród sześciu form endemicznych, jakie tutaj występują, jedną spotyka się jedynie na terenie tego rezerwatu.

   Ochronie w rezerwacie podlegają również bagienne zespoły roślinne. Z roślin wodnych można tutaj spotkać: rdestnicę pływającą, osokę aloesową, grążela żółtego. Na brzegach rzeki rośnie: turzyca sztywna, manna mielec, mozga trzcinowata, trzcina pospolita, turzyca zaostrzona.

   Poza terenem zajętym przez szuwary występują lasy olszowe.

   W pobliżu rezerwatu przebiega zielony szlak rowerowy Dubicze Cerkiewne – Topiło – Białowieża. Łukiem od niego odbija pieszy szlak czarny. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda