Ryby wód Puszczy BiałowieskiejAnaliza literatury przedmiotu i badania własne, przeprowadzone w latach 2007-2008 w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej przez A.W. Zubieja z Państwowego Naukowo-Produkcyjnego Zrzeszenia „Naukowo-Praktyczne Centrum Narodowej Akademii Nauk Białorusi ds. Zasobów Przyrodniczych” pozwoliły mu ustalić, że w wodach (rzeki, sztuczne zbiorniki wodne) całej Puszczy Białowieskiej w ciągu ostatnich 100 lat odnotowano występowanie 29 gatunków ryb, należących do 11 rodzin.

  W ostatnim czasie do sztucznych zbiorników wodnych na terenie białoruskiej części Puszczy, w ramach ich zarybiania, zostały wprowadzone cztery nowe gatunki ryb: karaś złocisty, tołpyga pstra, karaś pospolity i sumik amerykański. Ten ostatni gatunek, odkryty przez A.W. Zubieja w trakcie kontrolnych odłowów ryb, dokonanych w kwietniu 2008 roku na zbiorniku wodnym Sipurka, jest nowym gatunkiem dla ichtiofauny Puszczy Białowieskiej.

Wykaz gatunków ryb występujących w wodach Puszczy Białowieskiej:

1. Węgorz europejski – Anguilla anguilla
2. Szczupak pospolity – Esox lucius
3. Leszcz – Abramis brama
4. Ukleja – Alburnus alburnus
5. Tołpyga pstra – Aristichthys nobilis
6. Brzana – Barbus barbus
7. Krąp – Blicca bjoernca
8. Karaś złocisty – Carassius auratus
9. Karaś pospolity – Carassius carassius
10. Karp – Cyprinus carpio
11. Kiełb – Gobio gobio
12. Słonecznica – Leucaspius delineates
13. Kleń – Leuciscus cephalus
14. Jaź – Leuciscus idus
15. Jelec europejski – Leuciscus leuciscus
16. Różanka – Rhodeus sericeus
17. Płoć – Rutilus rutilus
18. Wzdręga – Scardinius erythrophthalmus
19. Lin – Tinca tinca
20. Śliz pospolity – Barbatula barbatula
21. Koza – Cobitis taenia
22. Piskorz – Misgumus fossilis
23. Sum europejski – Silurus glanis
24. Sumik amerykański – Ictalurus nebulosus
25. Miętus – Lota lota
26. Ciernik – Gasterosteus aculeatus
27. Jazgarz – Gymnocephalus cernuus
28. Okoń – Perca fluviatilis
29. Głowacz pręgopłetwy – Cottus poecilopus

(Oprac. Piotr Bajko na podstawie publikacji A.W. Zubieja, zamieszczonej w: „Biełowieżskaja Puszcza. Issledowanija” (Brest), Nr 13 z 2009 r., str.125-132)
 

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda