Popiel Józef


Mgr inż.Józef Popiel - dyrektor BPN w latach 2005-2007
Dyrektorzy Białowieskiego Parku Narodowego

Magister inżynier leśnictwa, były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, prezes zarządu jednej z firm hajnowskich.

  Urodził się 5 marca 1956 roku w Dzierzążnie k. Mogilna, w rodzinie Juliana i Teofili z d. Frankowska. Rodzina Popielów, jak wielu osadników na Kujawach, pochodziła z kresów. Przywędrowała do podmogileńskiego Dzierzążna z regionu stanisławowskiego. Dziadkowie Józefa dostali tu gospodarkę, w której prowadzeniu pomagali jego rodzice, a potem on sam wraz z dwoma młodszymi braćmi. Zamiłowania do przyrody zaszczepili w młodym chłopcu rodzice. Józef od dzieciństwa miał stały kontakt z lasem i już w tym czasie podjął decyzję, czym chce się zajmować w dorosłym życiu.

  Początkowo chodził do malutkiej wiejskiej szkółki w rodzinnej miejscowości, następnie uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie, którą ukończył w 1971 roku. W latach 1971-1975 uczył się w Technikum Leśnym w Tucholi. W 1975 roku podjął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyplom magistra inżyniera leśnictwa uzyskał w 1980 roku. Na macierzystej uczelni ukończył Studium Podyplomowe (na dwóch kierunkach – jeden z zakresu gospodarki leśnej (1984/85), drugi – z zakresu ochrony przyrody (1997/98). Z Puszczą Białowieską i Białowieskim Parkiem Narodowym zetknął się po raz pierwszy odbywając tutaj praktyki studenckie.

  Nim trafił do pracy w Białowieży, przez szesnaście lat pracował w różnych nadleśnictwach na Pomorzu Gdańskim i Kaszubach. W latach 1980-1985 pracował w Nadleśnictwie Kaliska (RDLP Gdańsk), początkowo jako stażysta, następnie adiunkt i nadleśniczy terenowy. Następnie przeszedł do Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie (RDLP Gdańsk) na stanowisko zastępcy nadleśniczego, gdzie pracował w latach 1985-1992. W kolejnym okresie pracy - lata 1992-1996 – powołany został na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice (RDLP Gdańsk).

  W 1996 roku Józef Popiel podjął pracę na stanowisku nadleśniczego Obrębu Ochronnego Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego, utworzonego z terenów eksploatowanych wcześniej gospodarczo i przyłączonych właśnie w tym roku do Parku. Zajmował się m.in. wdrażaniem standardów organizacyjnych czynnej ochrony przyrody na obszarze powiększonego BPN (pionierska forma ochrony w warunkach Parku), czuwał nad uzupełnianiem kwalifikacji zawodowych Służby Parku z zakresu wykonywania konserwatorskiej ochrony przyrody, prowadził rezerwatową gospodarkę leśną, przygotowywał roczne zadania ochronne, brał udział w opracowaniu planu ochrony, był członkiem zespołu naukowego opracowującym zasady funkcjonowania BPN powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej. Na stanowisku nadleśniczego pracował do końca 2002 roku.

  11 stycznia 2003 roku, decyzją ministra środowiska, Józef Popiel został mianowany na stanowisko p.o. dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. 14 kwietnia 2005 roku w wyniku kolejnego postępowania konkursowego został dyrektorem BPN. Stanowisko to sprawował do 13 marca 2007 roku.

   Jako dyrektor BPN czuwał nad zabezpieczeniem wartości przyrodniczych, naukowych, historycznych, kulturowych, krajobrazowych, turystycznych i społecznych Parku. Identyfikował zagrożenia i podejmował działania zmierzające do ich ograniczenia. Inicjował i prowadził własne badania naukowe Parku. Udostępniał obszar BPN do badań instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym. Czuwał nad właściwą edukacją i popularyzacją wiedzy przyrodniczej, monitoringiem składników i zjawisk przyrodniczych, wykonywaniem konserwatorskiej ochrony przyrody, prowadzeniem zachowawczej hodowli żubra oraz światowej księgi rodowodowej żubrów. Dużą uwagę przywiązywał do działalności informacyjnej i wydawniczej związanej z ochroną przyrody, dbał o właściwe udostępnianie obszaru Parku dla edukacji i turystyki, brał udział w organizowaniu obsługi ruchu turystycznego. Współpracował z instytucjami naukowymi i uczelniami w zakresie prac badawczych. Prowadził też międzynarodową współpracę z obszarami chronionymi i organizacjami ochrony przyrody. Udzielał wywiadów, publikował – w tym czasie napisał około 20 artykułów popularnonaukowych dla branżowej prasy leśnej i ochroniarskiej oraz wydawnictw naukowych. Będąc dyrektorem BPN organizował konferencje, sympozja, seminaria, wystawy, festiwale (m.in. Żubrowisko – 2003, 2004, 2005), plenery, imprezy o charakterze edukacyjnym, naukowym, rekreacyjnym, rocznicowym i okolicznościowym związane z obchodzonymi: w 2004 roku 75-tą rocznicą restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej (Rok Żubra); w 2005 roku – obchodami pod hasłem „Człowiek i Puszcza” (związki człowieka z Puszczą Białowieską oraz kulturowe walory regionu); w 2006 roku – 85-tą rocznicą powstania i funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego. W 2004 roku z jego inicjatywy powołano Kapitułę Medalu „Przyjaciel Żubra”. W 2005 roku podpisał ze stroną białoruską umowę intencyjną w sprawie wspólnych obchodów 600-lecia początków ochrony Puszczy Białowieskiej, które odbyły się w 2009 roku.

   W 2006 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Leśnym SGGW – tytuł rozprawy „Czasoprzestrzenne rozmieszczenie jeleni w Białowieskim Parku Narodowym” (promotor – śp. prof. S. Kossak, prof. M. Wasilewski).

  W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku J. Popiel pracował jako specjalista ds. marketingu w Zakładzie Przerobu Drewna w Sierakowicach. W listopadzie 2008 roku zatrudnił się w Zakładzie Produkcji Mebli ARINO HOUSE Sp. z o.o. w Hajnówce na stanowisku kierownika administracyjnego; pracował tutaj do czerwca 2010 roku. Od czerwca 2010 roku, jako prezes Zarządu, kieruje pracą i organizacją Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. w Hajnówce.

   J. Popiel już drugą kadencję pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Konferencja Służb Ochrony Przyrody "Zielone Płuca Polski". Był ponadto członkiem:: Polskiego Towarzystwa Leśnego – Oddział Gdański, Rady Naukowo-Technicznej Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” w Kamieniukach (Białoruś), Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” (2003-2007), Zespołu Roboczego MaB „Puszcza Białowieska” (2004-2007), Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Podlaskim (2004-2007), zespołu Liga Miast i Miejsc UNESCO (2003-2007), Rady Starszych Puszczy Białowieskiej (2003-2004).

  Posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia branżowe, pamiątkowe, rocznicowe, za zasługi dla pożarnictwa (medale – brązowy, srebrny, złoty), srebrną odznakę Polskiego Towarzystwa Leśnego.

   Zainteresowania: ekologia zwierząt kopytnych, historia Polski i współczesnej Europy, geografia świata, politologia i publicystyka, literatura faktu, sport, fotografia rodzinna i przyrodnicza

   Żona Józefa Popiela – Grażyna pracuje w Białowieskim Parku Narodowym. J. Popiel ma dwie dorosłe córki – Martę i Agatę. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak